Co to jest faktoring?

Faktoring jest obok kredytu najpopularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od wystawcy faktury (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe przed terminem płatności wynikającym z faktury.

W transakcji faktoringowej biorą udział trzy podmioty:

  • Faktor – wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi faktoringowe, który wykupuje wierzytelności z faktur od sprzedawcy towaru lub usługi (faktoranta); jego wynagrodzeniem jest prowizja stanowiąca dyskonto od ceny znajdującej się na fakturze,
  • Faktorant – przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi, wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności,
  • Dłużnik  – odbiorca towarów lub usług świadczonych przez Faktoranta, płatnik faktur.

 

Podstawowe rodzaje faktoringu

według ryzyka

  1. Faktoring pełny (faktoring właściwy, faktoring bez regresu) – faktor kupując wierzytelności z faktur przejmuje ryzyko niewypłacalności Dłużnika; najdroższa forma faktoringu ze względu na najwyższy poziom ryzyka po stronie faktora,
  2. Faktoring niepełny (faktoring niewłaściwy lub faktoring z regresem) Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika; w przypadku braku zapłaty w terminie ma roszczenie o zapłatę względem faktoranta (regres),
  3. Faktoring mieszany jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego; Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika do wartości wierzytelności określonej w umowie.

według kryterium zawiadomienia dłużnika

  1. Faktoring otwarty (faktoring jawny) – dłużnik jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej przez faktoranta,
  2. Faktoring półotwarty – dłużnik jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej przez faktoranta po bezskutecznym upływie terminu płatności faktury, z reguły – wraz z wezwaniem przez Faktora do uregulowania wierzytelności,
  3. Faktoring ukryty (faktoring niejawny, faktoring tajny) – dłużnik nie wie o zawarciu umowy faktoringowej; stosowany w przypadku zakazu cesji w umowach między faktorantem i dłużnikiem albo w sytuacji, gdy przelew wierzytelności w ramach faktoringu może mieć negatywny wpływ na relacje faktorant – dłużnik; najdroższa forma faktoringu ze względu na najwyższy poziom ryzyka po stronie faktora i rzadko stosowana – z reguły przez pozabankowe firmy faktoringowe.