Jak działa faktoring?

W transakcji faktoringowej biorą udział trzy podmioty:

 • Faktor – wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi faktoringowe, który wykupuje wierzytelności z faktur od sprzedawcy towaru lub usługi (faktoranta); jego wynagrodzeniem jest prowizja stanowiąca dyskonto od ceny znajdującej się na fakturze,
 • Faktorant – przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi, wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności,
 • Dłużnik  – odbiorca towarów lub usług świadczonych przez Faktoranta, płatnik faktur.

Faktoring tradycyjny

 1. Wystawienie faktury przez Faktoranta za dostarczony towar lub wykonaną usługę
 2. Przekazanie (przez faktoranta) faktury do faktoringu (faktorowi); sprzedaż wierzytelności
 3. Wypłata przez faktora zaliczki Faktorantowi – z reguły zaliczka stanowi 70 – 90% wartości nominalnej faktury
 4. Zawiadomienie Dłużnika przez Faktoranta o przelewie wierzytelności z danej faktury i konieczności zapłaty bezpośrednio na konto Faktora,
 5. Zapłata przez Dłużnika należności z faktury na konto Faktora,
 6. Wypłata przez Faktora pozostałej części należności z faktury na rzecz Faktoranta po potrąceniu należnej Faktorowi prowizji faktoringowej – chyba że Faktor potrąca prowizję z góry – przy wypłacie zaliczki

Faktoring odwrotny

 1. Otrzymanie przez Twoją firmę (Dłużnika, Odbiorcę, Płatnika) faktury
 2. Przekazanie przez Twoją firmę faktury do faktoringu (Faktorowi)
 3. Zapłata faktury przez Faktora na konto wystawcy faktury (Faktoranta)
 4. Uregulowanie należności przez Twoją firmę na konto Faktora w terminie ustalonym w umowie