Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

3 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę podpisując umowę faktoringu

12.06.2024

Podpisując umowę faktoringu, przedsiębiorcy zyskują możliwość szybszego dostępu do gotówki, co może znacząco poprawić płynność finansową firmy. Faktoring, czyli sprzedaż wierzytelności przed ich terminem płatności, może być niezwykle korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla firm borykających się z długimi terminami płatności od kontrahentów. Jednak jak każda umowa finansowa, również umowa faktoringu wymaga dokładnego zrozumienia i uwagi na kilka kluczowych kwestii. Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę podpisując umowę faktoringu.

1. Koszty i opłaty związane z faktoringiem

Pierwszym i jednym z najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, są koszty i opłaty związane z faktoringiem. Faktoring, choć oferuje wiele korzyści, wiąże się również z różnymi kosztami, które mogą znacząco wpłynąć na finansową opłacalność tego rozwiązania.

Opłaty podstawowe i dodatkowe

Koszty faktoringu zazwyczaj obejmują:

 • Prowizję faktoringową: Jest to opłata pobierana przez faktora za świadczone usługi, zwykle wyrażona jako procent wartości faktury. Prowizja ta może się różnić w zależności od ryzyka związanego z danym kontrahentem, branży oraz wielkości obrotów.
 • Odsetki: Podobnie jak w przypadku kredytu bankowego, faktorzy pobierają odsetki od kwoty wypłaconej w ramach faktoringu. Odsetki te naliczane są od momentu wypłaty środków do dnia otrzymania płatności od kontrahenta. Stopy procentowe mogą być stałe lub zmienne i zależą od warunków umowy.
 • Opłaty administracyjne: Mogą obejmować koszty związane z obsługą administracyjną umowy, takie jak koszty weryfikacji faktur, monitorowania płatności czy raportowania. Należy dokładnie sprawdzić, jakie opłaty są naliczane i w jakiej wysokości.

Koszty ukryte i dodatkowe warunki

Poza podstawowymi opłatami, warto zwrócić uwagę na potencjalne koszty ukryte, które mogą pojawić się w umowie faktoringowej:

 • Opłaty za przekroczenie limitu: W przypadku przekroczenia ustalonego limitu finansowania, faktor może naliczać dodatkowe opłaty. Ważne jest, aby znać te limity i być świadomym potencjalnych dodatkowych kosztów.
 • Kary za opóźnienia: Niektóre umowy mogą przewidywać kary za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów lub informacji. Należy upewnić się, że wszystkie obowiązki administracyjne są jasno określone i wykonalne.
 • Koszty rozwiązania umowy: Ważne jest, aby sprawdzić warunki i koszty związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy faktoringowej. Niektóre umowy mogą nakładać znaczące opłaty za wcześniejsze zakończenie współpracy.

2. Rodzaj faktoringu i zakres odpowiedzialności

Drugim kluczowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest rodzaj faktoringu oraz związany z nim zakres odpowiedzialności. Istnieją różne rodzaje faktoringu, które oferują różne poziomy zabezpieczenia i ryzyka zarówno dla sprzedającego wierzytelności, jak i dla faktora.

Rodzaje faktoringu

Główne rodzaje faktoringu to:

 • Faktoring klasyczny: znany inaczej, jako faktoring niepełny. W ramach tego rodzaju faktoringu firma korzystająca z usługi ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli kontrahent nie zapłaci faktury, firma musi zwrócić faktorowi wypłaconą wcześniej kwotę.
 • Faktoring odwrotny: znany również jako finansowanie dostawców lub zakupów, to usługa finansowa, która pomaga firmom zarządzać płynnością finansową i poprawiać relacje z dostawcami. W tradycyjnym faktoringu firma sprzedaje swoje należności faktorowi, aby szybciej uzyskać dostęp do gotówki. W faktoringu odwrotnym proces jest odwrócony: to nabywca inicjuje transakcję, aby jego dostawcy mogli szybciej otrzymać płatności za dostarczone towary lub usługi.
 • Faktoring z terminalem: to nowoczesne rozwiązanie finansowe, które łączy tradycyjne usługi faktoringowe z technologią terminali płatniczych. Jest to szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą szybko uzyskać dostęp do gotówki i jednocześnie korzystać z wygody bezgotówkowych transakcji.
 • Faktoring cichy: znany również jako faktoring niejawny lub poufny, to forma faktoringu, w której kontrahenci (dłużnicy) nie są informowani o sprzedaży wierzytelności faktorowi. Jest to odwrotność tradycyjnego faktoringu jawnego, gdzie dłużnicy są powiadamiani o tym, że ich należności zostały przekazane faktorowi i powinni regulować płatności bezpośrednio do niego.
 • Faktoring eksportowy: to usługa finansowa przeznaczona dla firm, które sprzedają swoje produkty lub usługi za granicę. Jest to forma finansowania handlu międzynarodowego, która pozwala eksporterom na szybkie uzyskanie płatności za sprzedane towary, minimalizując ryzyko związane z opóźnieniami w płatnościach lub niewypłacalnością zagranicznych kontrahentów. Faktoring eksportowy może również obejmować dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie wierzytelnościami i przejęcie ryzyka kredytowego.

Zakres odpowiedzialności i ryzyko

Zrozumienie zakresu odpowiedzialności jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego rodzaju faktoringu:

 • Ocena ryzyka kontrahenta: Należy dokładnie ocenić ryzyko związane z kontrahentami. Jeśli kontrahenci są wiarygodni i terminowi w płatnościach, faktoring niepełny może być odpowiednią opcją. Jeśli natomiast istnieje wysokie ryzyko niewypłacalności, lepszym rozwiązaniem może być faktoring pełny.
 • Zabezpieczenia: W niektórych przypadkach faktor może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak poręczenia, gwarancje bankowe czy zastaw na majątku firmy. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie zabezpieczenia są wymagane i jakie ryzyka są z nimi związane.
 • Odpowiedzialność za błędy: Należy upewnić się, że umowa jasno określa, kto ponosi odpowiedzialność za błędy lub nieścisłości w fakturach oraz jakie są procedury korekty takich błędów.

3. Warunki umowy i procedury operacyjne

Trzecim kluczowym aspektem są warunki umowy i procedury operacyjne, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie firmy oraz jej relacje z kontrahentami.

Warunki umowy

Czas trwania umowy: Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z okresem obowiązywania umowy faktoringowej oraz warunkami jej przedłużenia lub wypowiedzenia. Krótsze umowy mogą oferować większą elastyczność, ale mogą być droższe w dłuższej perspektywie. Dłuższe umowy mogą zapewniać stabilność, ale mogą wiązać się z wyższymi kosztami w przypadku wcześniejszego rozwiązania.

Limity finansowania: Należy upewnić się, że limity finansowania są dostosowane do potrzeb firmy. Limity te mogą obejmować maksymalną kwotę finansowania, jaką faktor jest w stanie udostępnić w danym okresie, oraz limity na pojedynczych kontrahentów.

Procedury wypłaty środków: Umowa powinna jasno określać, w jaki sposób i w jakim czasie wypłacane są środki po przekazaniu faktur do faktora. Ważne jest, aby zrozumieć, jak szybko można uzyskać dostęp do gotówki oraz jakie są wymagania dokumentacyjne.

Procedury operacyjne

Proces zgłaszania faktur: Należy zapoznać się z procedurami zgłaszania faktur do faktoringu. Proces ten powinien być prosty i przejrzysty, aby minimalizować czas i koszty administracyjne.

 • Monitorowanie płatności: Faktor zazwyczaj przejmuje na siebie lub udostępnia narzędzie wspomagające monitorowanie płatności od kontrahentów. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie są procedury w przypadku opóźnień w płatnościach oraz jakie działania podejmuje faktor w celu odzyskania należności.
 • Raportowanie i komunikacja: Należy sprawdzić, jak często i w jakiej formie faktor dostarcza raporty dotyczące statusu faktur i płatności. Regularne raporty są kluczowe dla monitorowania sytuacji finansowej firmy i podejmowania świadomych decyzji.

Podsumowanie

Podpisanie umowy faktoringu to ważna decyzja, która może znacząco wpłynąć na płynność finansową firmy. Zrozumienie kluczowych aspektów umowy, takich jak koszty i opłaty, rodzaj faktoringu.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.