Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Na czym polega faktoring?

Faktoring jest finansowaniem opartym o przychody. Dzięki sprzedaży powstają należności o odroczonym terminie spłaty. Faktor udziela finansowania, które jest spłacane przez dłużników fakturowych.
Dzięki temu finansowany klient uzyskuje środki na działalność operacyjną, opłatę swoich zobowiązań.

Co to jest faktoring?

To sposób finansowania przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest zwiększenie środków pieniężnych na rachunkach firmy. Tym samym faktoring umożliwia płynne regulowania zobowiązań handlowych, fiskalnych i pracowniczych. Faktoring opiera się na finansowaniu należności, czyli odroczonych płatności
wynikających ze sprzedaży – dostawy towarów lub usług i wystawionych z tego tytułu faktur.

Co powinieneś wiedzieć o faktoringu?

Faktoring a należności

Przedsiębiorca realizujący sprzedaż zazwyczaj wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że zamienia dostarczany towar lub usługę w wartość prawną, którą określamy jako “należność”. Jest to prawo do otrzymania pieniędzy w umówionym pomiędzy stronami terminie. Do tego czasu przedsiębiorca ma obowiązek poczekać, nie mając prawa żądać zapłaty przed uzgodnioną datą płatności.

Image 9
Image 10

Faktoring zaliczkowy

Należności mogą być podstawą do udzielenia firmie finansowania. Z punktu widzenia instytucji finansowej portfel należności, czyli zobowiązania rozliczeniowe wiarygodnych dłużników to dość pewne zabezpieczenie. Faktor może sfinansować przedsiębiorcę do kwoty zbliżonej do wartości należności brutto (czyli sumy faktur netto powiększonych o VAT). Finansowanie uzyskane od faktora będzie miało charakter zaliczek na konto płatności za faktury handlowe.

Ryzyko finansowania

Faktoring nie jest nabyciem wierzytelności wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika, lecz usługą ich finansowania. Oznacza to, że najczęściej ryzyko płatności pozostaje po stronie przedsiębiorcy, który wystawił fakturę. W przypadku kłopotów ze spłatą faktor może dochodzić swoich należności zarówno od dłużnika fakturowego, jak i finansowanej firmy (faktoranta). Koszty takiej windykacji mogą obciążać klienta instytucji finansowej. Dlatego do faktoringu najlepiej oddawać wiarygodnych, sprawdzonych odbiorców.

Image 6
Image 12

Faktoring jawny

Faktoring jawny oznacza, że dłużnik faktoringowy jest zawiadamiany o fakcie finansowania oraz o cesji jego zobowiązania na faktora. Faktoring jawny może wymagać także potwierdzenia zobowiązania ze strony dłużnika, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko przyszłych płatności. Ten rodzaj faktoringu stosowany jest najczęściej w stosunku do większych, regularnych odbiorców klienta. Ważnym elementem jest ich dobrowolna współpraca. Jej brak może stanowić praktyczną przeszkodę finansowania.

Faktoring cichy

Faktoringiem cichym nazywamy finansowanie bez powiadamiania dłużników. Z tego względu nie jest konieczna ich współpraca przy podpisywaniu oświadczeń wiedzy (cesja) i woli (uznanie długu). Ten rodzaj finansowania stosuje się do rozproszonych portfeli należności o raczej niskich pojedynczych nominałach od nieregularnych lub sporadycznych nabywców. Faktoring cichy bywa stosowany jako uzupełnienie faktoringu jawnego.

Image 16
Image

Faktoring z regresem

Faktoring jest usługą finansowania, a nie nabywaniem wierzytelności. Oznacza to, że — najczęściej — faktor zachowuje prawo do dochodzenia swoich należności zarówno od dłużnika fakturowego, jak i od faktoranta (finansowanego przedsiębiorcy). Faktoring bez regresu, inaczej faktoring pełny, jest rzadziej stosowany w finansowaniu zwykłych faktur handlowych, ponieważ koszt przeniesienia ryzyka sprawia, że często jest on nieekonomiczny.

Faktoring w praktyce

Faktoring jest finansowaniem opartym o przychody, a nie o dochody przedsiębiorcy. Dlatego analiza wyników firmy jest prostsza i bardziej powierzchowna w porównaniu do postępowania kredytowego w banku. Faktoring z tego powodu jest też finansowaniem bardziej stabilnym, faktor z reguły nie wycofuje się ze współpracy z firmą z uwagi na niższe dochody lub straty. Dla faktora najważniejsze jest, aby faktury wynikały z normalnie prowadzonej działalności biznesowej, a zobowiązania przedsiębiorcy były płacone w terminie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Faktoring – co to jest, na czym polega, ile kosztuje i dla kogo | eFaktor

Image 5

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.