Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring – wsparcie finansowe dla Twojego biznesu

11.10.2022

Faktoring – wsparcie finansowe dla Twojego biznesu

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego przedsiębiorstwa. W trakcie prosperowania jednak mogą pojawić się problemy i sytuacja firmy nie pozwala na jej prawidłowej funkcjonowanie. Z tego też powodu firmy zaczynają szukać pomocy, a ogromną popularność coraz częściej zdobywają wsparcia finansowe dla firm.  Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć temat różnego rodzaju pomocy dla przedsiębiorstw i poszukać najlepszego wyjścia.

Wsparcie finansowe firm – rodzaje oferowanego wsparcia

Przedsiębiorstwa prowadzące własną działalność na terenie Rzeczypospolitej mają możliwość otrzymania rządowego wsparcia w postaci dopłat pieniężnych. Pomoc ta obejmuje w głównej mierze firmy o małej lub średniej wielkości, dla których dotacje oferowane są przez takie organizacje, jak Programy Regionalne poszczególnych województw, a także Program Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje wsparcia dla firm, w postaci dotacji oraz kredytów. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się różnorodne rodzaje pomocy pozadotacyjnych, wliczając w to głównie kredyty, ale również poręczenia i pożyczki. Są one udzielane przez pośredników finansowych (np. banki oraz fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe). Aby jednak dana firma uzyskała jakiekolwiek wsparcie, musi ona spełniać szereg warunków. Warto również zaznaczyć, iż konkretne rodzaje projektów mają większe szanse na dotacje. Należą do nich przede wszystkim projekty badawcze i te, polegające na wdrażaniu innowacji technologicznych, projekty, mające na celu rozwój firmy w różnorodnych aspektach, a także projekty, obejmujące proces informatyzacji, rozwiązania ekologiczne czy działalność za granicą lub szkolenia.

Nie każda firma jest w stanie spełnić te warunki. W takim przypadku uniwersalną opcją jest faktoring, oferujący wsparcie dla każdego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości i branży, którą się zajmuje.

Faktoring – sposób na utrzymanie płynności finansowe

Wielu przedsiębiorców wystawia swoim kontrahentom fakturę z odroczonym terminem płatności. Wydłużony czas płatności obejmuje 30, 60 czy nawet 120 dni. Takie rozwiązanie jest oczywiście korzystne dla kontrahenta, niestety niekoniecznie dla samego przedsiębiorcy. Zwłaszcza, iż po upływie zadeklarowanego czasu, często pieniądze nie wpływają. Takie opóźnienia w płatnościach mają bezpośredni wpływ na zatory, a co za tym idzie utratę płynności finansowej firmy. Wówczas z pomocą przychodzi usługa faktoringu.

Czym jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania, która pomaga firmom, mającym problemy z płynnością finansową z powodu opóźnień w płatnościach klientów. Pozwala Twojej firmie finansować faktury, co poprawia jej kapitał obrotowy.

Jak działa faktoring?

  • Faktorant (klient biznesowy) zawiera umowę z faktorem (firmą faktoringową), na mocy której firma będzie na bieżąco prowadzić księgę sprzedaży i kontrolę kredytową przez określony czas (okres trwania umowy faktoringowej).
  • W zamian faktor wypłaca część środków z góry, gdy klient biznesowy wysyła fakturę do klienta – zazwyczaj jest to 70-90% kwoty, która widnieje na fakturze.
  • Kiedy klient końcowy opłaca fakturę, firma faktoringowa odbiera dług i udostępnia pozostałe saldo klientowi biznesowemu, pomniejszone o należne opłaty.

Strony biorące udział w faktoringu

Faktoring jest to transakcja trójstronna i biorą w niej udział:

  • Faktorant – czyli przedsiębiorca sprzedający towar lub usługi, wystawia faktury z długim terminem płatności, które następnie przekazuje faktorowi. 
  • Faktor – czyli firma faktoringowa. Jest to instytucja finansowa, do której zaliczamy podmioty bankowe lub inne podmioty niezależne zajmujące się faktoringiem. Faktor jest zasadniczo źródłem finansowania, które zgadza się zapłacić firmie wartość faktury pomniejszoną o rabat na prowizję i opłaty.
  • Dłużnik faktoringowy – czyli kontrahent. Jest bezpośrednim odbiorcą towarów bądź usług i zarazem dłużnikiem faktoranta.

Zalety faktoringu – przyjrzyjmy się temu z bliska

Faktoring jest więc faktycznym wsparciem finansowym dla firm, bez względu na jej wielkość czy branżę. Pozwala na upłynnienie gotówki zamrożonej w postaci nieopłaconych faktur. Cały proces jest błyskawiczny. Nawet w ciągu 24 godzin pojawiają się środki, które firma może przeznaczyć na rozwój bądź spłatę bieżących zobowiązań. Faktoring ma wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami finansowania firm. Najważniejszą korzyścią jest to, że może poprawić przepływ gotówki. Z tego oto względu staje się świetną, alternatywną formą finansowania dla przedsiębiorczych firm, które szybko się rozwijają, ale mają problemy z płynnością finansową. Poznaj rodzaje faktoringu, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Rodzaje faktoringu

Najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku, który ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych jest faktoring jawny oraz faktoring niepełny. Przyjrzyjmy się jednak wszystkim możliwym jego wariantom.

Faktoring z regresem i bez regresu:

W przypadku faktoringu z regresem (niepełnego) instytucja finansowa może zwrócić się do firmy, gdy dług nie został spłacony. Tak więc ryzyko kredytowe związane z długiem handlowym nie jest przejmowane przez faktora. Z kolei w faktoringu bez regresu (pełnego) faktor nie może odwołać się do firmy, w przypadku, gdyby dług okazał się nieściągalny. Firma faktoringowa ponosi pełną odpowiedzialność za spłatę długu kontrahenta. 

Faktoring jawny i tajny:

O faktoringu jawnym mówimy wówczas, gdy firma faktoringowa informuje dłużników swojego klienta o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności na faktora i wskazuje numer rachunku faktora, na który kontrahent ma dokonać zapłaty. I odwrotnie, z faktoringiem tajnym mamy do czynienia, gdy dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu, dokonuje spłaty obciążenia na konto faktoranta i dopiero ten przekazuje pieniądze faktorowi. 

Faktoring krajowy i międzynarodowy:

Kiedy trzy strony faktoringu, tj. faktor, faktorant i dłużnik mieszkają w tym samym kraju, nazywa się to faktoringiem krajowym.Faktoring międzynarodowy inaczej zwany transgranicznym dzieli się na eksportowy, który polega na pojawieniu się czwartej strony faktoringu – faktora eksportowego, który otrzymuje kopię faktury i przejmuje kontrahenta. W przypadku faktoringu importowego natomiast przedsiębiorca nawiązuje współpracę z firmą faktoringową działającą w kraju, z którego importuje towary.

Faktoring zaliczkowy i dyskontowy:

W faktoringu zaliczkowym faktor udziela klientowi zaliczki na poczet nieodebranych należności.W faktoringu dyskontowym zaś agencja faktoringowa nie przekazuje firmie żadnych zaliczek. Zamiast tego bank odbiera kwotę od klienta i wypłaca firmie albo w dniu odbioru kwoty od klientów, albo w gwarantowanym terminie płatności.

Faktoring dla małych firm – niezbędny element funkcjonowania

Dla kogo jest przeznaczony faktoring

Faktoring jest odpowiedzią na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami finansowymi na skutek braku gotówki, wynikającej z nieopłaconych przez kontrahentów faktur. Pozwala firmie utrzymać płynność finansową i jednocześnie prawidłowe jej funkcjonowanie. Z tego oto powodu faktoring przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy borykają się z zatorami płatniczymi. Zależy im na zabezpieczeniu i płynnym regulowaniu własnych zobowiązań, a ich kontrahenci preferują wydłużony czas płatności. Faktoring to także idealne rozwiązanie dla firm, które nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, aby móc się wspomóc instytucją pożyczkową.

Małe firmy a faktoring

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, faktoring jest usługą, z której skorzystać mogą wszystkie firmy – zarówno przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe. I o ile średnie i duże firmy często posiłkują się takim rodzajem wsparcia, to już świadomość tej usługi w przypadku małych firm jest niewielka. Nie jest to właściwe podejście, ponieważ to właśnie faktoring w przypadku tego rodzaju działalności może odegrać kluczową rolę w należytym jej funkcjonowaniu. Daje przedsiębiorcy swobodę i pełną samodzielność w decydowaniu o finansowaniu faktur. Małe firmy skazane są bowiem na korzystanie głównie ze środków własnych. Napotykają trudności w uzyskaniu wsparcia np. kredytu w banku. W takim przypadku rozwiązaniem może być właśnie faktoring, gdyż dostęp do gotówki od momentu przekazania faktur sprzedaży waha się w granicach jednej doby, a przelew odbywa się automatycznie. Dlatego dobrą opcją jest rozważenie usługi faktoringu.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.