Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Czym jest faktoring jawny i jakie są jego zalety?

10.03.2023

Faktoring jawny jest innowacyjnym produktem cieszącym się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Przez wielu z nich postrzegany jest jako lepsza alternatywa dla kredytów obrotowych nie tylko ze względu na brak skomplikowanych formalności, zabezpieczeń majątkowych czy konieczności dostarczania jakiejkolwiek dokumentacji. Faktoring jawny niesie ze sobą szereg innych zalet i korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na korzystanie z tej usługi świadczonej przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Firmy, dla których największą bolączką są przedłużone terminy płatności dotyczące faktur wystawianych za sprzedane towary lub wykonane usługi, mogą wreszcie z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość, a dzięki dodatkowym usługom oferowanym przez firmy faktoringowe zyskać nowe możliwości.

Czym właściwie jest faktoring?

W największym skrócie faktoring polega na wykupywaniu przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności faktorantów, które są im należne ze strony odbiorców za wykonane usługi lub dostawy na ich rzecz. Faktorem jest instytucja finansowa, która od razu wypłaca faktorantowi, czyli przedsiębiorstwu, ustaloną część należności znajdującej się na fakturze wystawionej za odbiór towarów albo świadczone usługi. Zazwyczaj jest to stosowane w stosunku do faktur z odroczonym, przykładowo na 30 dni, terminem płatności i najczęściej jest to 80% jej wartości. Instytucja taka dochodzi spłaty wartości faktury od odbiorcy, po czym wypłaca pozostałą część płatności swojemu klientowi. Podmioty świadczące takie usługi w Polsce mogą działać w ramach struktury istniejącej marki bankowej lub być niezależne, czyli niepowiązane finansowo z żadnym z banków. Przy okazji faktoringu mogą  udzielane być dodatkowe usługi takie jak przykładowo monitorowanie płatności, które są przeterminowane wraz z ich windykacją albo przyjmowanie ryzyka wypłacalności dłużnika.

Co odróżnia faktoring jawny od tajnego? 

Istnieją różne kryteria, według których można dokonać rozróżnienia form faktoringu. Zgodnie z jednym z nich podzielić go można na faktoring jawny i tajny. Drugi z nich zwany również cichym polega na tym, że odbiorca towarów lub usług, na które wystawione są faktury, nie jest informowany o fakcie zawarcia umowy na świadczenie usługi faktoringowej. W tym przypadku w dalszym ciągu reguluje on należności poprzez wpłatę na rachunek faktoranta, po czym ten przekazuje je faktorowi. Tę formę można jedynie zastosować w przypadku faktoringu z regresem, nazwanego też niepełnym, w przypadku którego nie jest możliwe przejęcie ryzyka niewypłacalności przez firmę faktoringową. Analogicznie faktoring jawny, znany również jako otwarty, charakteryzuje się natychmiastowym powiadomieniem odbiorcy o podpisaniu umowy na świadczenie usługi faktoringowej. W tej sytuacji faktor informuje kontrahentów swojego klienta o zaistniałej sytuacji i wskazuje numer konta, na który należy dokonywać płatności.

Dlaczego faktoring jawny jest tak bardzo popularny?

W Polsce ponad 9 na 10 umów na świadczenie usług faktoringowych dotyczy faktoringu jawnego. Jednym z czynników na to wpływającym może być fakt, że odbiorcy wysoko cenią sobie szczerość i transparentność w procesie sprzedaży. Informowanie kontrahentów o uczestnictwie w procedurze regulowania płatności instytucji finansowej, zazwyczaj działa na nich również mobilizująco, za czym idzie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla przedsiębiorstwa, wynikających z nieuregulowania należności terminowo. Nie bez znaczenia zapewne jest fakt, że faktoring jawny jest najtańszym rodzajem faktoringu dostępnym na polskim rynku. Kolejną cechą decydującą o tak wysokim poziomie popularności może być to, że nie jest on ograniczony jedynie do obsługi płatności w Polsce, ale dotyczy on również należności zagranicznych. Wybranie tej formy daje również dostęp do skorzystania z możliwości przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika przez firmę faktoringową.

Czy faktoring jawny daje możliwość skorzystania z faktoringu pełnego?

W przeciwieństwie do faktoringu cichego, nazywanego również nienotyfikowanym, dzięki faktoringowi jawnemu przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z faktoringu pełnego, zwanego również właściwym. Charakteryzuje się on tym, że instytucja świadcząca usługę faktoringową bierze na siebie całość ryzyka związanego z wypłacalnością dłużnika i w przypadku nieuiszczenia płatności z jego strony w przewidzianym terminie, dąży do uregulowania należności we własnym zakresie. Sam faktoring jawny nie jest tożsamy z faktoringiem pełnym, a w przypadku gdy zastosowana jest forma niepełna, czyli z regresem, oznacza to, że gdy kontrahent nie dokona płatności terminowo, przedsiębiorstwo musi zwrócić zaliczkę wypłaconą mu przez faktora. Ściąganie należności leży wtedy wyłącznie po stronie faktoranta, ale często zdarza się, iż firma faktoringowa udziela mu w tym wsparcia poprzez weryfikację wypłacalności dłużnika albo w procesie windykacji miękkiej.

faktoring jawny

Jakie korzyści daje faktoring jawny?

Istnieje szereg korzyści związanych z faktoringiem jawnym stosowanym przez przedsiębiorstwo. Oprócz natychmiastowego otrzymania należności za wystawioną fakturę bez konieczności oczekiwania na to w ramach terminu odroczonej płatności, co wydatnie poprawia płynność finansową firmy, odnotować można również inne plusy, jakie są z nim związane. Jednym z nich jest sposobność odliczenia od podatku odsetek za faktoring jawny wraz z opłatami związanymi z prowizją poprzez wliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu. Faktorant zyskuje również możliwość weryfikacji finansowej swoich kontrahentów oraz zwiększa ich mobilizację do terminowego opłacania faktur ze względu na świadomość udziału w procedurze regulowania płatności instytucji finansowej. Kolejną korzyścią płynącą z wyboru takiej formy faktoringu, jest niższa cena takiej usługi w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Innym walorem tego typu działania jest podniesienie poziomu wiarygodności u odbiorców.

Co, jeśli nie może zostać zastosowany faktoring jawny?

Zgodnie z procedurą instytucja finansowa, która świadczy faktoring jawny na rzecz swojego klienta, ma obowiązek poinformować jego odbiorców o fakcie zawarcia umowy na świadczenie usługi faktoringowej oraz wskazać mu nowy numer konta do regulowania należności za wystawiane faktury. Ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że klient ten nie udzieli zgody na cesję wierzytelności, warto wcześniej przeanalizować umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem i odbiorcom, czy nie zawiera ona zapisów, w których kontrahent zastrzegł sobie prawo do odmowy przekazania wierzytelności podmiotom trzecim. W takim przypadku  faktoring jawny nie może mieć zastosowania, a jedynym rozwiązaniem dla firmy chcącej skorzystać z usług faktora pozostaje skorzystanie z faktoringu tajnego, który nie jest już tak korzystny dla faktoranta. Jeżeli jednak nie ma możliwości osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z faktoringu jawnego, warto skorzystać, chociaż z tych, które daje faktoring cichy.

Czy można rozpocząć faktoring jawny drogą elektroniczną?

Na rynku dostępne są różne podmioty świadczące faktoring onlinie. Dzięki nim można rozpocząć korzystanie z usługi z dowolnego miejsca, w którym mamy możliwość dostępu do Internetu. Parametrami, które warto rozważyć przed zdecydowaniem się na wybór konkretnego partnera świadczącego faktoring jawny, są zarówno wysokość prowizji oraz odsetek za każdą fakturę, jak i limit, a także minimalną kwotę, na jaką wystawiona jest faktura. Dla faktoranta ważny może być też okres tolerowanego opóźnienia albo oczekiwania za decyzją faktoringową. Decydujące mogą się okazać również dodatkowe korzyści lub usługi świadczone przez konkretnego faktora. Do takich usług, które może nieść ze sobą dodatkowo faktoring jawny, należeć mogą: monitoring należności, pomoc przy windykacji należności albo rozliczanie spłat. Zdarzają się również rabaty dla stałych klientów, możliwość finansowania części faktury lub finansowanie faktur przed cesją wierzytelności.

Jak wygląda faktoring jawny w eFaktor?

Faktoring jawny w eFaktor jest najczęściej wybieraną przez faktorantów formą współpracy. Cechuje się zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa przy zachowaniu najniższej ceny. Klienci decydują się na jego wybór ze względu dużą dostępność, dzięki prostej weryfikacji firm, która przebiega bardzo szybko. Popularność tej usługi skutkuje również niskim poziomem jej ceny, sprawiając, że faktoring jawny jest najchętniej wybieranym produktem. Po otrzymaniu faktury wypłacane jest faktorantowi do 90% jej wartości, a reszta środków po uregulowaniu należności przez jego klienta. Limit do 15 milionów złotych oraz możliwość dostosowania terminów i warunków finansowania sprawia, że dopasowanie do indywidualnych potrzeb nie stanowi problemu. Jest to odzwierciedlenie misji eFaktor, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca zasługuje na pomoc i wsparcie. Ta idea przyświeca tej firmie od samego początku jej istnienia, o czym mogło się przekonać szerokie grono przedsiębiorców korzystających z takiego finansowania.

Kiedy najlepiej stosować faktoring jawny?

W przypadku kiedy przedsiębiorstwo ma trudności w utrzymaniu płynności finansowej, ze względu na narastającą sumę wierzytelności, a okoliczności wymagają uwolnienia tego kapitału, z pomocą przychodzi faktoring jawny. Nie powoduje on zadłużania firmy oraz umożliwia jej rozwój dzięki szybszemu dostępowi do środków, których pozyskanie otwiera dodatkowe możliwości. Przykładową sytuacją może być przypadek, kiedy odroczone terminy płatności faktur doprowadzają do zamrożenia kapitału, a pojawia się zapytanie o dostarczenie towarów lub świadczenie usług, na które przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić ze względu na chwilowy brak środków. Stosując faktoring jawny, firma pozyskuje możliwość sfinansowania tego zadania, dzięki czemu zarabia dodatkowe pieniądze. Pomimo że na pierwszy rzut oka takie finansowanie wydaje się podobne do kredytu obrotowego, to jest je łatwiej uzyskać ze względu na brak konieczności przeprowadzania weryfikacji zdolności kredytowej.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.