Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Jak księgować faktoring pełny w sprawozdaniu finansowym?

07.03.2023

Faktoring pełny / klasyczny jest księgowany w sprawozdaniu finansowym jako transakcja sprzedaży wierzytelności, która ma wpływ na bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. W bilansie, faktoring pełny wpływa na zwiększenie aktywów krótkoterminowych, takich jak gotówka lub inne środki pieniężne. W przypadku sprzedaży wierzytelności, faktor zwykle wypłaca firmie środki pieniężne za wierzytelność, co zwiększa aktywa krótkoterminowe. W rachunku zysków i strat, opłaty związane z faktoringiem pełnym, takie jak prowizje, odsetki i inne koszty, należy ująć w kosztach operacyjnych. Natomiast wpływy z faktoringu pełnego, takie jak przychody z tytułu sprzedaży wierzytelności, można ująć jako przychody operacyjne. W przepływach pieniężnych, wpływy z faktoringu pełnego mogą być ujęte jako zwiększenie gotówki, a opłaty związane z faktoringiem pełnym, takie jak prowizje i odsetki, mogą być ujęte jako zmniejszenie przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. W przypadku wystąpienia faktoringu pełnego, warto skonsultować się z księgowym lub specjalistą ds. finansowych, aby upewnić się, że transakcja została poprawnie zaksięgowana w sprawozdaniu finansowym.

Księgowanie kosztów faktoringu online

Koszty związane z faktoringiem online, takie jak opłaty za faktoring, prowizje, odsetki oraz inne opłaty, również powinny być ujęte w kosztach operacyjnych. Faktoring przez Internet staje się coraz bardziej popularny ze względu na wygodę i łatwość obsługi, jakie oferuje. Jednakże, koszty związane z taką formą faktoringu również muszą być odpowiednio zaksięgowane w księgach rachunkowych, aby odzwierciedlić rzeczywiste koszty działalności firmy. W przypadku faktoringu online koszty te zwykle wynoszą podobną kwotę jak w przypadku tradycyjnego faktoringu, ale mogą różnić się w zależności od oferowanej przez faktora usługi oraz rodzaju transakcji.

faktoring online

faktoring online

Księgowanie wpływów z faktoringu

Wpływy z faktoringu online lub faktoringu odwrotnego należy ująć jako wzrost gotówki lub obniżenie zadłużenia wobec faktora. W przypadku faktoringu online, wpływy te mogą być przedstawione jako przychody operacyjne lub jako zwiększenie gotówki, a w przypadku faktoringu odwrotnego, jako zmniejszenie zadłużenia wobec faktora. Wpływy z faktoringu powinny być odpowiednio zaksięgowane w księgach rachunkowych, aby dokładnie odzwierciedlać operacje finansowe firmy. Wpływy te mogą mieć znaczący wpływ na kondycję finansową działalności, zwłaszcza w przypadku gdy są one stosowane regularnie, dlatego ważne jest, aby dokładnie monitorować te operacje i zabezpieczyć odpowiednie zapisy księgowe.

Wpływ faktoringu na bilans

Faktoring  pełni istotną rolę w strukturze bilansowej firmy, ponieważ zwiększa aktywa krótkoterminowe i zmniejsza zobowiązania krótkoterminowe. Wpływ ten wynika z faktu, że faktoring umożliwia natychmiastowe przyspieszenie wpływu środków pieniężnych do firmy, co pozwala na szybsze spłacanie zobowiązań. Jednocześnie może wpłynąć na strukturę finansową firmy, ponieważ zwiększa ilość gotówki w portfelu, co może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne i strategię finansową firmy. Wpływ faktoringu na bilans zależy jednak od rodzaju faktoringu oraz warunków umowy między faktorem a klientem, dlatego warto dokładnie monitorować te operacje i w razie potrzeby dostosowywać strategię finansową firmy.

Analiza skutków faktoringu

Analiza skutków faktoringu, niezależnie czy będzie to forma tradycyjna czy faktoring przez internet, stanowi istotny element oceny zdolności finansowej firmy. Analiza ta pozwala na ocenę wpływu faktoringu na rentowność, płynność finansową oraz stabilność finansową firmy. W przypadku faktoringu odwrotnego, analiza ta jest szczególnie istotna, ponieważ pozwala na ocenę, jak zmniejszenie zadłużenia wobec faktora wpłynęło na kondycję finansową firmy. Analiza może również pomóc w określeniu, czy faktoring był skuteczną strategią finansową dla danej działalności, czy też należy rozważyć alternatywne metody finansowania. W zależności od wyników analizy, pozwala to podjąć decyzję o kontynuowaniu stosowania faktoringu lub zdecydować się na zmianę strategii finansowej.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to rodzaj faktoringu, w którym faktor dokonuje zakupu niespłaconych faktur od swojego klienta, co umożliwia mu szybsze pozyskanie gotówki. W odróżnieniu od tradycyjnego faktoringu, w którym faktor kupuje faktury klienta, faktoring odwrotny pozwala klientowi na wykupienie swoich własnych faktur, z których uzyskał już płatność od swoich kontrahentów. W faktoringu odwrotnym, faktor dokonuje zakupu niespłaconych faktur od klienta, a następnie klient wykupuje je z powrotem od faktora, zwykle po okresie kilku tygodni lub miesięcy. Faktor pobiera opłatę za swój wkład w transakcję, w tym zwykle prowizję, odsetki oraz inne opłaty związane z obsługą transakcji faktoringowej.

Faktoring odwrotny może być korzystnym rozwiązaniem dla firm, które mają duże zobowiązania wobec faktora i chcą szybko zredukować swoje zadłużenie. Jednocześnie, faktoring odwrotny jest bardziej ryzykowny dla faktora, ponieważ faktor zobowiązuje się do kupienia niespłaconych faktur od klienta, co oznacza, że ryzykuje brakiem spłaty przez klienta. Dlatego też, opłaty związane z faktoringiem odwrotnym zwykle są wyższe niż w przypadku tradycyjnego faktoringu.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.