Faktoring niepełny

Faktoring niepełny (z regresem) – eFaktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jest to podstawowa forma faktoringu.

Przebieg transakcji:

 1. Klient wystawia Odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Faktura musi być opatrzona adnotacją o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek eFaktor.
 2. Klient oddaje fakturę do faktoringu (zbywa wierzytelności) w eFaktor, dostarcza do eFaktor kopię faktury.
 3. eFaktor wypłaca Klientowi od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu. Pozostałe 10 – 20% zatrzymane jest na wypadek powstania roszczeń wzajemnych Odbiorców (potrąceń).
 4. Odbiorca dokonuje płatności (za zakupiony towar i usługę) do eFaktor.
 5. eFaktor rozlicza wierzytelność i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury eFaktor kontaktuje się z Odbiorcą. W razie problemów z odzyskaniem należności eFaktor może:
  • wydłużyć okres finansowania faktur,
  • zwrócić wykupione faktury do majątku Klienta (cesja zwrotna) po otrzymaniu od Klienta zwrotu wypłaconych należności,
  • przekształcić umowę faktoringową w umowę windykacji i dochodzić zapłaty w imieniu Klienta (po dokonaniu cesji zwrotnej).

Korzyści z faktoringu niepełnego

 • Zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
 • Uproszczony sposób weryfikacji Odbiorcy towarów lub usług i tym samym skrócony czas akceptacji Odbiorców do umowy faktoringowej.
 • Najtańsza forma finansowania z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.
 • Duża dostępność  usługi, nawet w przypadku finansowania wierzytelności w stosunku do małych odbiorców.
 • Brak wymogu:
  • minimum istnienia przedsiębiorstwa na rynku
  • minimum obrotów
 • Możliwość finansowania:
  • części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury
  • całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur)
  • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta
  • faktur po terminie płatności